We are aware of a potentially service impacting issue. Learn more
ქსელური პრობლემა / Network Outage (In Progress) კრიტიკული

შეფერხებამ შეიძლება იმოქმედოს სხვა - Network

  • 25/02/2021 11:02
  • ბოლოს განახლდა 25/02/2021 17:42

ქსელში ნაწილ აბონენტებთან ფიქსირდება ჩავარდნები/ხარვეზები.

ვიკვლევთ პრობლემას.

 

We experience network outage/traffic drops for some customers.

We are investigating case.

-------

2021-02-25 11:35

პრობლემა ლოკალიზებულია ერთ კონკრეტული სვიჩამდე (ვირტუალური შასის წევრი სვიჩი) 

აბონენტები რომლებიც ამ სვიჩზეა დაერთებული გადაგვყავს სხვა სვიჩებზე და მიმდინარეობს დაზიანებული მოწყობილობის შეცვლა.

 

Issue localised to single switch (member of virtual chassis)

Currently re-connecting customers to other member switches and replacing damaged hardware. 

-------

2021-02-25 16:50

ყველა კლიენტის გადართვა დასრულებულია. სრულდება სვიჩის ამოცვლაც.

All customers moved to other hardware and finishing replacement process.

-------

2021-02-25 17:41

სვიჩის შეცვლა დასრულებულია. ნაწილ აბონენტებს უკან დავაბრუნებთ ამ მოწყობილობაზე.

Switch replaced, now will return some customer back to replaced switch.